Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM - TVGF
Cấu trúc
TVGF là quỹ đóng, dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, với chiến lược đầu tư đa dạng vào cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Quỹ có thời gian hoạt động 5 năm, trong thời gian hoạt động, quỹ sẽ không mua lại chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nếu cần thoái vốn có thể bán chứng chỉ quỹ trên sàn chứng khoán như một cổ phiếu bình thường.
Các loại phí
Phí quản lý: 1%/năm tính trên giá trị NAV cuối kỳ
Phí thưởng: 20% của phần lợi nhuận hàng năm vượt quá mức lợi tức tối thiểu 8%
Báo cáo
Báo cáo chính thức hàng quý NAVs và Báo cáo được kiểm toán hàng năm NAVs.
Các lĩnh vực trọng tâm
Tất cả các ngành nghề ngoại trừ chứng chỉ quỹ
Danh mục đầu tư
Thông thường Quỹ sẽ giữ khoảng 15-25 loại cổ phiếu.
Chính sách cổ tức
Cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại kỳ họp thường niên
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
Quy mô quỹ
150 tỷ đồng
Sàn niêm yết
Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh
Tổng số chứng chỉ quỹ phát hành
15 triệu chứng chỉ quỹ
Thời gian hoạt động
5 năm
Công ty kiểm toán
Ersnt & Young 
Ngân hàng lưu ký
BIDV
Loại tiền tệ
VND
Giám đốc đầu tư
Nguyễn Duy Quang
Công ty quản lý quỹ
Quản lý quỹ Thiên Việt
Hội đồng đầu tư
Nguyễn Trung Hà, Đinh Thị Hoa, Bùi Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Thảo
Quy trình đầu tư
01
Lựa chọn các mục tiêu đầu tư
02
Quá trình thẩm định và đề xuất đầu tư
03
Phê duyệt đầu tư
04
Giám sát đầu tư
05
Thoái vốn đầu tư
06
Kiểm soát rủi ro
Lựa chọn các mục tiêu đầu tư
Chúng tôi áp dụng cả 2 cách tiếp cận Top-down và bottom-up khi nghiên cứu cơ hội đầu tư
Phương pháp Top-down bắt đầu bằng việc xác định các lĩnh vực hấp dẫn và tìm doanh nghiệp (DN) tiềm năng hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực đó. Cách tiếp cận này sẽ giúp hiểu được cấu trúc ngành và hoạt động kinh doanh tổng thể cũng như những thay đổi kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đáng kể tới sự phát triển của ngành và DN.
Hướng tiếp cận bottom-up (từ dưới lên) bắt đầu bằng việc nhận biết các công ty triển vọng thông qua việc nghiên cứu cơ sở sữ liệu của các công ty dựa trên một số chỉ tiêu tài chính quan trọng như tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, hệ số định giá và tình hình tài chính. TVAM sử dụng dữ liệu của Bloomberg và Reuters trong việc chọn lọc công ty tiềm năng.
Quá trình thẩm định và đề xuất đầu tư
Chúng tôi thường phân tích các yếu tố sau để xác định một mục tiêu đầu tư
 • Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể tác động đến lợi nhuận và khả năng sinh lời của công ty
 • Phân tích chuyên sâu về thị trường mà công ty đang hoạt động hay nhắm tới
 • Phân tích về hiệu quả hoạt động của công ty trong quá khứ và kế hoạch kinh doanh, bao gồm đánh giá sản phẩm, sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh, phân tích đối thủ cạnh tranh và phân tích hoạt động của công ty
 • So sánh với các công ty cùng ngành cả ở trong và ngoài nước về P/E, P/B và định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF valuation)
 • Phân tích SWOT
 • Xác định các yếu tố rủi ro và cách khắc phục hoặc giảm thiếu các rủi ro đó
 • Tìm hiểu kĩ năng lực của ban quản trị
 • Xây dựng chiến lược thoái vốn và lịch trình thoái vốn
Phê duyệt đầu tư
Hội đồng đầu tư sẽ họp định kỳ để phê duyệt các đề xuất đầu tư mới và tư vấn chiến lược đầu tư thích hợp, tỷ lệ phân bổ tiền mặt và cổ phiếu cho Giám Đốc đầu tư nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro có liên quan đến các vấn đề chính trị và kinh tế vĩ mô. Giám Đốc đầu tư sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc triển khai và thực hiện các quyết định đầu tư.
Giám sát đầu tư
Giám đốc đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả định kỳ và cập nhật những thông tin mới từ các công ty trong danh mục, báo cáo kết quả tài chính tháng, quý, năm, báo cáo thăm doanh nghiệp, cho Hội đồng đầu tư và Hội đồng quản trị. Trong quá trình giám sát các công ty trong danh mục đầu tư, Giám đốc đầu tư sẽ thường xuyên phân tích và báo cáo Hội đồng đầu tư về kế hoạch thoái vốn các khoản đầu tư này.
Thoái vốn đầu tư
Công ty sẽ thoái vốn từng khoản đầu tư riêng lẻ khi việc thoái vốn có lợi nhất cho Quỹ tại từng thời điểm, thường là trong vòng 1 - 3 năm khi các khoản đầu tư đã đạt giá trị thoái vốn. Tùy theo ngành, giá trị thoái vốn sẽ được quyết định dựa trên các phương pháp như PE, PB và DCF.
Kiểm soát rủi ro
TVAM không giới hạn đầu tư ở bất kỳ ngành nghề nào. Tuy nhiên, TVAM sẽ cố gắng tuân thủ các nguyên tắc chung trong việc đa dạng hóa ngành nghề liên quanđến từng tài sản đầu tư. Đối với việc kiểm soát rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư, Công ty sẽ áp dụng một số hạn chế về đầu tư dưới đây:
 • Không đầu tư hơn 20% tổng giá trị tài sản ròng vào cổ phiếu của một doanh nghiệp
 • Không đầu tư hơn 30% tổng giá trị tài sản ròng vào cổ phiếu của một ngành
 • Không đầu tư hơn 15% tổng giá trị tài sản ròng vào các doanh nghiệp chưa niêm yết.
 • Không đầu tư hơn 15% cổ phần của bất kì một doanh nghiệp nào.
Khi giá trị tài sản ròng của danh mục đầu tư giảm hơn 15%, Giám đốc đầu tư phải báo cáo và giải trình cho Hội đồng đầu tư nguyên nhân và đưa ra đề nghị Giữ - hoặc Cắt Lỗ. Hội đồng đầu tư sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Khi giá bất kỳ cổ phiếu nào trong danh mục đầu tư giảm hơn 20%, Giám đốc đầu tư phải báo cáo và giải trình cho Hội đồng đầu tư nguyên nhân và đưa ra đề nghị Giữ - Hoặc Cắt Lỗ. Hội đồng đầu tư sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Tài liệu Quỹ TVGF