Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 5 - TVGF5
LOẠI HÌNH QUỸ
TVGF5 là quỹ đóng có thời hạn hoạt động 5 năm, dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, với chiến lược đầu tư đa dạng vào cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong thời gian hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE như một cổ phiếu bình thường.

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Để hoàn thành mục tiêu này, Quỹ tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các công ty niêm yết và sắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tiềm năng phát triển dài hạn, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao, sản phẩm và dịch vụ khác biệt, thị phần đáng kể và có chiến lược thoái vốn rõ ràng cho nhà đầu tư.

THỜI GIAN PHÁT HÀNH
Dự kiến phát hành trong tháng 7/2023

PHÍ
Phí quản lý 1%/năm
Phí thưởng 20% của phần lợi nhuận vượt chi phí vốn 8%/năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
Đăng tải hàng tuần tại website của TVAM

DANH MỤC ĐẦU TƯ
7 – 15 cổ phiếu

HẠN CHẾ ĐẦU TƯ
Với mục tiêu kiểm soát rủi ro và đa dạng hóa danh mục, Quỹ chỉ đầu tư tối đa 20% giá trị tài sản vào một công ty, tối đa 10% giá trị tài sản vào các công ty chưa niêm yết, tối đa 30% giá trị tài sản vào nhóm các công ty có liên quan. Quỹ sẽ không đầu tư vượt quá 10% tỷ lệ sở hữu một công ty và không sử dụng vốn vay để đầu tư.

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU
Giấy chứng nhận sở hữu chứng chỉ quỹ sẽ được phát hành sau khi Quỹ đi vào hoạt động. Nhà đầu tư vui lòng liên hệ TVAM để được hướng dẫn nhận Giấy.

Quy mô quỹ dự kiến
400 tỷ đồng
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành dự kiến
40 triệu
Sàn niêm yết và giao dịch
HOSE
Giá phát hành
10,100 đồng
Mệnh giá
10,000 đồng
Ngân hàng lưu ký và giám sát
BIDV
Tổ chức kiểm toán
thuộc Big4
Thời gian hoạt động
5 năm
Giám đốc đầu tư
Nguyễn Duy Quang
Hội đồng đầu tư
Nguyễn Trung Hà, Đinh Thị Hoa, Bùi Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Thảo
Tài liệu Quỹ TVGF5